Riolering

 verbouwen

De nieuwe beleidslijnen die sinds 2003 in het Vlaamse Gewest van kracht zijn, maken een duidelijk onderscheid tussen niet verontreinigd regen- of hemelwater en huishoudelijk afvalwater . Bedoeling is te komen tot een volledig gescheiden opvang en verwerking van regenwater enerzijds en een gedeelde verantwoordelijkheid (gewest, gemeente én burger) voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater anderzijds. Sinds 1 juli 2011 moet de riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen dan ook verplicht gekeurd worden! Meer info op www.vlario.be .
 

 

Vele gemeenten hebben hun specifieke voorschriften betreffende rioleringen, vereiste putten en aansluitvoorwaarden, afhankelijk van de plaatselijke riolerings- en waterzuiveringinfrastructuur. Je neemt dan ook best contact op met de technische dienst van je gemeente.